„ŻYCIE STANISŁAWY PALEOLOG –PRZYSZŁEJ PATRONKI NASZEJ SZKOŁY”

REGULAMIN KONKURSU DLA UCZNIÓW ZSO NR 2 W LUBLINIE
POD TYTUŁEM „ŻYCIE STANISŁAWY PALEOLOG –PRZYSZŁEJ PATRONKI NASZEJ SZKOŁY”

 Organizatorzy konkursu: Zespół  nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych

 

Cele konkursu:

 1. Popularyzowanie wiedzy  na temat życiorysu i działalności Stanisławy Paleolog wśród uczniów
  i społeczności lokalnej.
 2. Aktywizacja uczniów  przy procesie nadania imienia naszej szkole.
 3. Rozwijanie zdolności plastycznych i wyobraźni uczniów.
 4. Doskonalenie różnych technik plastycznych.
 5. Rozwijanie umiejętności trudnej sztuki kaligrafii.

Zasady  konkursu:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas1-3 SP,  4-6 SP oraz 1-2 LO
 2. Uczniowie klas 1-3 SP otrzymują kontury portretu przyszłej patronki i wykonują pracę dowolną techniką plastyczną( kolorują, wyklejają itp.)
 3. Uczniowie klas 4-6 SP oraz 1-2 LO wykonują plakat dotyczący biografii St. Paleolog, wybranych scen z jej życia, osiągnięć lub cech charakteru.
 • Prace mogą być realizowane dowolną techniką plastyczną
 • Format prac: minimalny format- A3
 • Na plakatach dopuszczalne jest umieszczenie drukowanych zdjęć czy obrazów, natomiast tekst musi być przedstawiony własnoręcznym pismem- pięknie wykaligrafowany
 • Praca może być wykonana indywidualnie, lub grupowo, w zespole nie więcej niż 3 osobowym
 • Każda klasa wykonuje minimalnie 1 plakat.
 • Praca powinna być zaopatrzona w kartę zgłoszenia /zał.1./
 1. Prace winny być dostarczone do p. Ewy  Sawczuk do sali 50 w terminie do 10 czerwca 2016 roku
 2. Laureaci otrzymają nagrody i wyróżnienia.
 3. Planowana jest pokonkursowa wystawa wszystkich nagrodzonych prac oraz publikacja wybranych prac na stronie internetowej szkoły.
 4. Prace oceniane będą przez komisję konkursową w składzie: p. dyrektor C.J.Furtak,     p. B. Bielska, p. Małgorzata Stępień, p. B. Koma i p. H. Chlebińska
 5. Oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: 1-3 SP, 4-6 SP ,1-2 LO.
 6. Ocenie podlegać będą:

w klasach 1-3 SP

 • Atrakcyjność formy, nowatorskie podejście do tematu
 • Wkład pracy

 

w  klasach 4-6 SP i 1-2 LO

 • Zgodność z tematem
 • Atrakcyjność formy, nowatorskie podejście do tematu
 • Wkład pracy

 

 1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.
 1. Materiały źródłowe można uzyskać na stronie internetowej szkoły. Ponadto  każda klasa otrzyma biografię Stanisławy Paleolog od organizatorów konkursu.
 2. Ocenie nie będą podlegać prace, które nie spełniają któregokolwiek z  kryteriów.

Organizatorzy : Zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych

 

 

 

 

Załącznik 1

Karta zgłoszenia na konkurs /winna być naklejona na odwrocie pracy/

 

 1. Klasa……………..
 2. Imiona i nazwiska uczniów, autorów plakatu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora konkursu na potrzeby konkursu ( ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. Nr 133, z póź.zm.).

 

 


Archiwa