zasilek szolny

Informacja dla rodziców

uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublin dotycząca 
zasiłku szkolnego

 

 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi szkoły, o której mowa w art. 90b ust.3i4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zamieszkałemu na terenie Miasta Lublin, znajdującemu się przejściowo
  w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego
  (śmierci rodziców lub prawnych opiekunów lub innych członków rodziny wspólnie mieszkających i wspólnie gospodarujących, klęski żywiołowej, długotrwałej choroby ucznia lub członków rodziny wspólnie mieszkających i gospodarujących, innych szczególnych zdarzeń losowych pogarszających sytuację materialną ucznia).
 2. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
 3. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych
  z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowe o charakterze edukacyjnym
 4. Warunkiem ubiegania się o przyznanie zasiłku szkolnego jest złożenie:
 • wniosku o przyznanie zasiłku wraz ze stosownymi zaświadczeniami lub oświadczeniami o wysokości dochodów, a w przypadku ubiegania się o zasiłek szkolny dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych
  z pomocy społecznej, zaświadczenia lub oświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych
  z pomocy społecznej;
 • zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzającego wystąpienie zdarzenia losowego.
 1. W przypadku uczniów zamieszkałych w Lublinie i uczęszczających do szkół prowadzonych przez Miasto Lublin, wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składany jest w szkole, do której uczęszcza uczeń.

Informacje o stypendiach szkolnych i zasiłkach znajdują się również
na stronie  Urzędu Miasta Lublin

……………………………….


Archiwa