ZASIŁEK SZKOLNY

Informacja  dotycząca
zasiłku szkolnego
dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublin

 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi szkoły, o której mowa w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
  o systemie oświaty, zamieszkałemu na terenie Miasta Lublin, znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej
  z powodu zdarzenia losowego (śmierci rodziców lub prawnych opiekunów lub innych członków rodziny wspólnie mieszkających
  i wspólnie gospodarujących, klęski żywiołowej, długotrwałej choroby ucznia lub członków rodziny wspólnie mieszkających
  i gospodarujących, innych szczególnych zdarzeń losowych pogarszających sytuację materialną ucznia).
 2. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
 3. Wysokość zasiłku szkolnego oblicza się w oparciu o kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
  o świadczeniach rodzinnych.
 4. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie  wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
 5. Warunkiem ubiegania się o przyznanie zasiłku szkolnego jest złożenie:

 

1)   wniosku o przyznanie zasiłku wraz ze stosownymi zaświadczeniami lub oświadczeniami o wysokości dochodów, a w przypadku                         ubiegania się o zasiłek szkolny dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zaświadczenia                   lub oświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;

 

2)    zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzającego wystąpienie zdarzenia losowego.

6. W przypadku uczniów zamieszkałych w Lublinie i uczęszczających do szkół prowadzonych przez Miasto Lublin, wniosek o przyznanie         zasiłku szkolnego składany jest w szkole, do której uczęszcza uczeń.

7. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załącznikami  do Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin.

 

Załączniki:

1. Wniosek o stypendium.

2. Oświadczenia o wysokości dochodu rodziny.

3. Oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych oraz ich przetwarzanie w Systemie Informacji Oświatowej.

 


Archiwa