ZASIŁEK SZKOLNY

Informacja dla rodziców
uczniów
 zamieszkałych na terenie miasta Lublin dotycząca  
zasiłku szkolnego

 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi szkoły, o której mowa w art. 90b ust. 3 i4 ustawy z dnia 7 września 1991r.
  o systemie oświaty, zamieszkałemu na terenie Miasta Lublin, znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej
  z powodu zdarzenia losowego
   
  (śmierci rodziców lub prawnych opiekunów lub innych członków rodziny wspólnie mieszkających
  i wspólnie gospodarujących, klęski żywiołowej, długotrwałej choroby ucznia lub członków rodziny wspólnie mieszkających
  i gospodarujących, innych szczególnych zdarzeń losowych pogarszających sytuację materialną ucznia).
 1. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
 1. Wysokość zasiłku szkolnego oblicza się w oparciu o kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r.
  o świadczeniach rodzinnych.
 1. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
 1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie zasiłku szkolnego jest złożenie:
 • wniosku o przyznanie zasiłku wraz ze stosownymi zaświadczeniami lub oświadczeniami o wysokości dochodów, a w przypadku ubiegania się o zasiłek szkolny dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zaświadczenia lub oświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;
 • zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzającego wystąpienie zdarzenia losowego.
 1. W przypadku uczniów zamieszkałych w Lublinie i uczęszczających do szkół prowadzonych przez Miasto Lublin, wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składany jest w szkole, do której uczęszcza uczeń.
 2. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załącznikami do Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin.
 1. Wnioskek o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o charakterze socjalnym.
 2. Oświadczenia o wysokości dochodu rodziny.

Archiwa