ZASADY REKRUTACJI

Regulamin Rekrutacji
do XVIII Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie

§ 1

 1. Powyższy dokument zwany dalej Regulaminem określa szczegółowe kryteria przyjęcia absolwenta gimnazjum do XVIII Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie zwanego dalej Szkołą oraz terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2016/2017, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi:

 • Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U.z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.,)

 • Ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 z późn. zm.)

 • Rozporządzeniem MEN z dnia 2 listopada w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1942)

 • Zarządzeniem Nr 10 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 29.01.2016r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół dla dorosłych na terenie województwa lubelskiego na rok szkolny 2016/2017.

§ 2

Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum.

§ 3

 1. W roku szkolnym 2016/2017 są tworzone trzy oddziały klas pierwszych:

1) 1 a –klasa z edukacją policyjną
z językami: angielskim i niemieckim.
Przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym:
język angielski, historia, wos.
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy i wos

2) 1 b – Klasa z edukacją straż graniczna i służba celna
z językami: niemieckim i angielskim.
Przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym: język angielski, historia, wos
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, wos.

3) 1 c – klasa z edukacją ratowniczą
z językami: angielskim i niemieckim.
Przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym: biologa, geografia
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy i biologia

§ 4

1. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/ 2017 do klas pierwszych określa się następujące terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, zgodnie z w/w Zarządzeniem Kuratora Oświaty :

 • Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 23 czerwca 2016 r.

 • Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego przez kandydatów

  od 24 czerwca 2016 r. do 28 czerwca 2016 r., godz. 15.00

 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 30 czerwca 2016 r.

 • Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły oraz niezakwalifikowanych do 15 lipca 2016 r., do godz. 10.00

 • Potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów, jeśli nie zostały wcześniej złożone do 26 lipca 2016 r. godz. 15.00

 • Publikacja listy kandydatów przyjętych do szkoły i kandydatów nieprzyjętych

  do 27 lipca 2016 r. godz. 10.00

 • Poinformowanie Lubelskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole przez dyrektora 27 lipca 2016 r.

2. Rekrutację uzupełniającą do klas pierwszych szkoła prowadzi dysponując wolnymi miejscami, w następujących terminach:

 • Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 1 sierpnia 2016 r.

 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 3 sierpnia 2016 r.

 • Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły oraz niezakwalifikowanych do 23 sierpnia 2016 r. godz. 10.00

 • Potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów, jeśli nie zostały wcześniej złożone do 26 sierpnia 2016 r. godz. 15.00

 • Publikacja listy kandydatów przyjętych do szkoły i kandydatów nieprzyjętych.

  do 29 sierpnia 2016 r. godz. 10.00

 • Poinformowanie Lubelskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole przez dyrektora 29 sierpnia 2016 r.

§ 5

 1. Przyjęcie do klasy pierwszej odbywa się w wyniku postępowania rekrutacyjnego na podstawie wniosku złożonego do dyrektora szkoły zwanego dalej „wnioskiem”.

 2. Wniosek składany jest do dyrektora szkoły przez rodziców kandydata, a w przypadku pełnoletniego kandydata-przez kandydata.

 3. Wniosek zawiera:

1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2) imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – imiona rodziców;

3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres miejsca zamieszkania kandydata;

4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je posiadają;

5) wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych;

6) w przypadku wniosku o przyjęcie do publicznych szkół ponadgimnazjalnych – wskazanie wybranych oddziałów w danej szkole.

 1. Do wniosku dołącza się:

  1) Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków, o których mowa w art. 20d oraz art. 20f ust. 1, 2 pkt 1 Ustawy:

a)świadectwo ukończenia gimnazjum,

b)zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, o których   mowa w art. 9 ust 1. pkt 2 Ustawy,

c) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 Ustawy,

d) opinię wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej.

 1. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów:

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

b)orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.);

 1. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 2) lit. b)-d) oraz w ust. 4 pkt 1) lit. a)-d) są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a) i b), mogą być składane w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.

  Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 2) lit. b-d oraz ust. 5 pkt 1) lit. c)-d), mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.

 3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 4, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 4. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 obywatele polscy, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, są przyjmowani do szkoły na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu stwierdzającego ukończenie danej szkoły lub klasy oraz sumy lat nauki szkolnej ucznia.

§ 6

 1. Postępowanie rekrutacyjne szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1)przeprowadzenie rekrutacji zgodnie z harmonogramem rekrutacji oraz obowiązującymi przepisami prawa,

2)ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

3)sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły.

 2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz potwierdził wolę podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie w określonym terminie wymaganych dokumentów, takich jak:.

 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum;

 • oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;

 • kartę zdrowia;

 • dwa zdjęcia.

 1. Niezłożenie potwierdzenia w terminie, o którym mowa w ust. 1 jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z podjęcia nauki w danej szkole, co oznacza skreślenie kandydata z listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

 2. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych uszeregowane w kolejności alfabetycznej. Podaje także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia lub informację o liczbie wolnych miejsc.

 3. Listy, o których mowa w ust. 3 i 5, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły.

 4. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 5, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 5. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

 6. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

 7. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 8. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 9. Wszystkie wnioski i odwołania wymienione w ust. 1.-12 wymagają formy pisemnej oraz powinny zawierać dane kontaktowe osoby składającej i mogą być składane przez rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – przez kandydata.

§ 7

 1. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 Ustawy, są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności, jeżeli spełniają odpowiednio warunek, o których mowa w art. 20f ust.1 pkt 1 Ustawy.

 1. O kolejności przyjęć kandydatów do klasy pierwszej decyduje liczba uzyskanych przez nich punktów otrzymanych w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z Zarządzeniem oraz Ustawą.

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2.

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3)niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria, o których mowa w punktach 1)-7) mają jednakową wartość.

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) wielodzietności rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;

2) samotnym wychowywaniu dziecka – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

§ 8

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym  maksymalnie 200 punktów, w tym:

  1) 100 punktów z egzaminu gimnazjalnego – wynik przedstawiony w procentach z:

a) języka polskiego,

b) historii oraz wiedzy o społeczeństwie,

c) matematyki,

d) przedmiotów przyrodniczych: chemia, fizyka ,biologia, geografia,

e) języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy),
– mnoży się przez 0,2 pkt.
2) 80 punktów za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:
a) 20 punktów – ocena: celujący,
b) 16 punktów – ocena: bardzo dobry,
c) 12 punktów – ocena: dobry,
d) 8 punktów – ocena: dostateczny,
e) 2 punkty – ocena: dopuszczający;
3) 20 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadami:
a) 5 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

b) 2 punkty za szczególne osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, a w szczególności w formie wolontariatu,

c) maksymalnie 13 punktów za wszystkie szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych.

 1. Sposób przeliczania na punkty szczególnych osiągnięć w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum za:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione
w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 1. W przypadku kandydata zwolnionego na podstawie odrębnych przepisów z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

§ 9

W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się konkursy przedmiotowe organizowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty dla uczniów gimnazjów, za które będą przyznawane punkty w rekrutacji, wskazane w Zarządzeniu. Ich program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu:

1) polonistyczny,

2) języka angielskiego,

3) języka niemieckiego,

4) języka francuskiego,

5) języka rosyjskiego,

6) języka hiszpańskiego,

7) języka polskiego

8) historyczny,

9) biologiczny,

10) geograficzny,

11) fizyczny,

12) matematyczny,

13) chemiczny.

§ 10

 1. Kandydaci do szkoły mogą równocześnie ubiegać się o przyjęcie do dowolnej liczby oddziałów w szkole.

 2. Deklaracja wyboru oddziałów w szkole złożona przez kandydata jest ściśle uporządkowaną listą określającą kolejność, w jakiej w procesie rekrutacyjno – kwalifikacyjnym będą obliczane punkty rekrutacyjne zgromadzone przez kandydata.

 3. W przypadku zmiany preferencji deklaracja złożona w szkole pierwszego wyboru winna być wycofana przez rodziców lub prawnych opiekunów kandydata w określonych terminach ustalonych w harmonogramie rekrutacji.

 4. W procesie rekrutacyjnym dokonywany jest nabór do oddziałów zgodnie z deklaracjami kandydatów, dotyczącymi preferowanego rozszerzenia programowego.

§ 11

 1. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych.

 2. W systemie informatycznym mogą zostać uszczegółowione procedury dotyczące procesu rekrutacji po udostępnieniu systemu informatycznego.

§ 12

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

 2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

 3. Do postępowania uzupełniającego stosuje się zasady postępowania rekrutacyjnego.

§ 13

 1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.

 2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.


Archiwa