STYPENDIA

Dyrekcja  Zespołu Szkół Ogólnokształcących  nr 2 informuje,
że można ubiegać się o pomoc dla ucznia w  formie

stypendium szkolnego  na rok szkolny 2016/17

jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 514 zł (netto).

Wnioski (wraz z załącznikami) dla osób ubiegających się
o stypendium znajdują się w sekretariacie szkoły i u pedagoga szkolnego.

Wnioski  przyjmowane będą przez pedagoga szkolnego
w nieprzekraczalnym terminie od 1 do 15 września  2016r.

 

Informacje dotyczące stypendium:

1. Możliwość ubiegania się o pomoc materialną dotyczy uczniów  Zespołu Szkół Ogólnokształcących zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, którzy nie ukończyli 24 roku życia.

2. Wnioskodawcą powinien być:

■         rodzic (prawny opiekun) – w wypadku ucznia niepełnoletniego;

■         uczeń – jeśli ukończył w chwili składania wniosku 18 lat;

 

3. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza 514  zł netto przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z poniżej

wymienionych okoliczności:

■         bezrobocia,

■         niepełnosprawności,

■         ciężkiej lub długotrwałej choroby,

■         wielodzietności,

■         braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

■         alkoholizmu lub narkomanii,

■         rodziny niepełnej,

■         zdarzenia losowego.

 

4. Ustalenie wysokości dochodu:

Wnioskodawca wraz z wnioskiem składa stosowne zaświadczenie(a) lub oświadczenie(a) o wysokości uzyskanego dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – zaświadczenie(a) lub oświadczenie(a) o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej.

-za dochód uważa się (zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej-Dz.U.2015.163-j.t. ze zmianami):

 

1. Sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu

z miesiąca, w którym wniosek został złożony, pomniejszoną o:

■         miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

■         składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne,

■         kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 

2. Do dochodu nie wlicza się:

■         jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,

■         zasiłku celowego,

■         pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów

systemie oświaty,

■         wartości świadczeń w naturze,

■         świadczeń przysługujących osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,

■         dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

 

3. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

– opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych, za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o:

■         koszty uzyskania przychodu,

■         obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

■         składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenie społeczne nie zaliczone do kosztów

uzyskania przychodu,

(Dochód ustala się dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazaną w zeznaniu podatkowym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu).

– opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną

w oświadczeniu.

 

4. W stosunku do osób prowadzących działalność rolniczą:

■         przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 514,00 zł,

 

5. W przypadku uzyskania jednorazowego dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się

w dochodzie osoby lub rodziny.

6. W przypadku uzyskania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu NBP

z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia pomocy społecznej.

Załączniki:

1. Wniosek o stypendium.

2. Oświadczenia o wysokości dochodu rodziny.

3. Oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych oraz ich przetwarzanie w Systemie Informacji Oświatowej.

Wymienione załączniki znajdują się również na stronie Urzędu Miasta w zakładce – jak załatwić sprawę w urzędzie/ procedury UM/Wydział Oświaty i Wychowania.


Archiwa