Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

Regulamin

przyznawania uczniom stypendium

za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe

 

Regulamin opracowano w oparciu o:

ustawę z dnia7 września 1991r. o systemie oświat  (Dz. U. z 2004 r.,  poz.2572, ze zmianami))

 • 1

 

Szkoła może udzielić uczniowi stypendium za:

 1. a) wyniki w nauce,
 2. b) osiągnięcia sportowe.
 • 2
 1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to stypendium.
 2. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym, osiągnął indywidualne znaczące sukcesy
  w różnych dyscyplinach sportu oraz:
 3. a) co najmniej dobrą ocenę zachowania w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to stypendium;
 4. b) co najmniej celującą lub bardzo dobrą ocenę z wychowania fizycznego.

 

 • 3

 

 1. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe może być przyznane

uczniowi nie wcześniej, niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki w danym typie szkoły z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

 1. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki.
 2. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I-III szkoły

podstawowej.

 • 4

Dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną.

 • 5

 

Średnią ocen, o której mowa w § 2  ustala komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.

 

 • 6

Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.

 • 7

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w semestrze.

 • 8

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.

 • 9

 

Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium otrzymują uczniowie, którzy spełniają warunki określone w §1, a ponadto reprezentowali szkołę w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, w semestrze poprzedzającym przyznanie stypendium.

 

 • 10

 

Uczeń traci prawo do przyznania stypendium, jeżeli nie przestrzega statutu
i regulaminu szkoły i w semestrze poprzedzającym przyznanie stypendium, wymierzono mu jedną z kar porządkowych, określonych w w/w dokumentach.

 

 • 11

 

 1. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.

 

 1. Wniosek powinien być złożony w komisji w przeciągu tygodnia od zakończenia pierwszego semestru i w ciągu dwóch dni od posiedzenia rady pedagogicznej, zatwierdzającej roczne wyniki klasyfikacji.

 

 1. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

 • 12

 

 1. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy
  z dn. 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

 

 1. Uzyskanie stypendium za wyniki w nauce, nie pozbawia ucznia uzyskania stypendium za osiągnięcia sportowe.

 

 1. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej.

 

 1. Stypendium za wyniki w nauce i wyniki sportowe jest wypłacane jeden raz
  w semestrze.

 

 • 13
 1. Dyrektor szkoły decyduje o przyznaniu stypendium – załącznik 3.
 2. O przyznaniu stypendium dyrektor szkoły powiadamia pisemnie ucznia
  i jego rodziców (prawnych opiekunów).

 

 • 14

 

 1. Dyrektor szkoły powołuje komisję stypendialną w składzie:

–    pedagog szkolny ZSO nr2 – przewodniczący

–    opiekun samorządu uczniowskiego

– 2 nauczycieli wytypowanych przez radę pedagogiczną będących reprezentantami Szkoły Podstawowej nr11 i XVIII Liceum Ogólnokształcącego – członkowie komisji.

 

 • 15
 1. Do zadań komisji stypendialnej należy:
 2. a) ustalenie każdorazowo najniższej średniej ocen, której osiągnięcie uprawnia ucznia do ubiegania się o stypendium
 3. b) opiniowanie wniosków wychowawców klas o przyznanie stypendium za

wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe

 1. c) przekazanie zaopiniowanych wniosków dyrektorowi.

 

 1. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

 

 1. Średnią ocen, o której mowa w ust 1 pkt. a, opiniuje rada pedagogiczna
  i samorząd uczniowski.

 

 1. Posiedzenia komisji stypendialnej są protokołowane.

 

 • 16

Tryb odwoławczy

 1. Uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) służy odwołanie do dyrektora szkoły, w przypadku stwierdzenia uchybień proceduralnych.
 2. Odwołanie powinno być złożone do dyrektora szkoły przez rodziców
  (prawnych opiekunów) najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od zakończenia pierwszego semestru i na dwa dni przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktycznych.
 3. Decyzja dyrektora jest ostateczna.

 

 

 

 

Lublin, 14.06.2011r.


Archiwa