„Portret Stanisławy Filipiny Paleolog”

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego

„Portret Stanisławy Filipiny Paleolog”

 

Organizator konkursu: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Lublinie,

Ul. Przyjaźni 12, 20-314 Lublin

Koordynator konkursu: Agnieszka Kieracińska, Iwona Langiewicz

Cele konkursu:

 • Popularyzowanie sylwetki Stanisławy Filipiny Paleolog
 • Rozwijanie zdolności plastycznych i wyobraźni
 • Doskonalenie różnych technik plastycznych
 • Promowanie talentów plastycznych uczniów ZSO Nr 2

Zasady uczestnictwa w konkursie:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-6 SP oraz 1-3 LO
 2. Prace mogą być realizowane dowolną techniką plastyczną
 3. Format prac: A4 lub A3
 4. Prace wykonywane są indywidualnie, każdy uczestnik dostarcza jedną pracę
 5. Prace przechodzą na własność organizatorów konkursu
 6. Praca powinna być zaopatrzona w kartę zgłoszenia /zał.1./
 7. Prace winny być dostarczone do p. Agnieszki Kieracińskiej do Sali 56 w terminie do 22 kwietnia 2016 roku
 8. Laureaci otrzymają nagrody i wyróżnienia
 9. Planowana jest pokonkursowa wystawa nagrodzonych prac oraz publikacja wybranych prac na stronie szkoły

 

 

 

 

Załącznik 1

Karta zgłoszenia na konkurs /winna być naklejona na odwrocie pracy/

 

 1. Portret Stanisławy Filipiny Paleolog
 2. Dane ucznia:
 • Imię i nazwisko …………………………………………………………….
 • Klasa …………………………………………………………………………….
 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora konkursu na potrzeby konkursu ( ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. Nr 133, z póź.zm.).

 

Lublin, dn. …………………………       …………………………………………………………

                                                                                             Podpis ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego

……


Archiwa