NABÓR DO KLASY 1 SP

P R O C E D U R A PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W LUBLINIE

 

 

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin, rekrutacja prowadzona jest do klas pierwszych. Dzieci mogą realizować naukę w oddziałach:
a)  ogólnodostępnych,
b)  integracyjnych,
c)  sportowych / sportowych profilowanych.

Zasady postępowania zgłoszeniowego i rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017, dla których organem prowadzącym jest Miasto Lublin określa się na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 7), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. poz. 1942), Uchwały nr 343/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin, którym ustalono obwód (ze zmianami przyjętymi podjętą Uchwałą Rady Miasta Lublin nr 379/XIV/2016 z dnia 21 stycznia 2016 roku) oraz Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29 stycznia 2016 r.

Na podstawie §14 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. poz. 1942) oraz §1 i §2 podjętej Uchwały nr 343/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin, którym ustalono obwód (ze zmianami przyjętymi podjętą Uchwałą Rady Miasta Lublin nr 379/XIV/2016 z dnia 21 stycznia 2016 roku),

podaję do publicznej wiadomości

Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin, którym ustalono obwód:
1) rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły, oddziału przedszkolnego w danej szkole lub szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół, w ramach którego funkcjonuje dana szkoła – 4 punkty;
2) rodzeństwo lub rodzice kandydata są absolwentami szkoły – 2 punkty;
3) rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola funkcjonującego w pobliżu danej szkoły – 3 punkty;
4) rodzice kandydata są zatrudnieni lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie Gminy Lublin – 2 punkty;
5) kandydat uczęszczał do przedszkola stosującego metodę Marii Montessori i ubiega się o przyjęcie do szkoły,która prowadzi rekrutację do oddziałów kształcących metodą Marii Montessori – 12 punktów.

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w ust. 1:

1) oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danej szkoły, oddziału przedszkolnego w danej szkole lub szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół, w ramach którego funkcjonuje dana szkoła;
2) oświadczenie rodziców o tym, że oni lub rodzeństwo kandydata są absolwentami szkoły;
3) oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola funkcjonującego w pobliżu danej szkoły;
4) oświadczenie rodziców o zatrudnieniu/prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie Gminy Lublin;
5) oświadczenie rodziców o uczęszczaniu kandydata do przedszkola stosującego metodę Marii Montessori.

Projekt terminów postępowania zgłoszeniowego i rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017:

Zgłoszenia do szkół podstawowych z określonym obwodem
Termin: od 1.03.2016 r. do 17 marca 2016 r.
Zasady: Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu (art. 20a pkt. 5 ustawy), na podstawie zgłoszenia (art. 20e pkt. 1 ustawy).

Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły podstawowej.
Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do szkoły ogólnodostępnej stosują się do zasad określonych powyżej (art. 20a pkt. 7 ustawy).

Termin: od 1.03.2016 r. do 31 marca 2016 r.
Zasady: zgłoszenia do szkoły uczniów kontynuujących naukę w klasie I – na podstawie decyzji rodziców oraz kontynuujących naukę w szkole, w której uczęszczali do oddziału przedszkolnego.

Rekrutacja do szkół podstawowych na rok szkolny 2016/ 2017

LP

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (dla szkół lub klas w których obowiązuje sprawdzianu predyspozycji językowych oraz próby sprawności fizycznej, o których mowa w art. 7b ust.1 i art. 20h ust.1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty)

21.03.2016 r.
godz. 8.00

04.04.2016r.
godz. 15.00

2.

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych oraz próby sprawności fizycznej, o których mowa w art. 7b ust.1 i art. 20h ust.1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty

06.04.2016 r.
godz. 8.00

07.04.2016 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych oraz próby sprawności fizycznej, o których mowa w art. 7b ust.1 i art. 20h ust.1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty

08.04.2016 r.
godz. 14.00

4.

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających  spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

21.03.2016r.
godz. 8.00

11.04.2016r.
godz. 14.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

13.04.2016 r.
godz. 14.00

6.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym

14.04.2016 r.
godz. 8.00

19.04.2016 r.
godz. 14.00

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

20.04.2016 r.
godz. 14.00

8.

Postępowanie uzupełniające – Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym (dla szkół lub klas w których obowiązuje sprawdzianu predyspozycji językowych oraz próby sprawności fizycznej, o których mowa w art. 7b ust.1 i art. 20h ust.1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty)

09.05.2016 r.
godz. 8.00

11.05.2016 r.
godz. 15.00

9.

Postępowanie uzupełniające – Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 7b ust.1 i art. 20h ust.1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty

12.05.2016 r.
godz. 8.00

13.05.2016 r.
godz. 12.00

10.

Postępowanie uzupełniające – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 7b ust.1 i art. 20h ust.1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty

13.05.2016 r.
godz. 14.00

11.

Postępowanie uzupełniające – Weryfikacja przez komisje rekrutacyjna wniosków do szkół podstawowych i dokumentów potwierdzających  spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

09.05.2016 r.
godz. 8.00

16.05.2016 r.
godz. 14.00

12.

Postępowanie uzupełniające – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

17.05.2016 r.
godz. 14.00

13.

Postępowanie uzupełniające – Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

19.05.2016 r.
godz. 8.00

19.05.2016 r.
godz. 15.00

14.

Postępowanie uzupełniające – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

20.05.2016 r.
godz. 14.00

 

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego zostaną podane po opublikowaniu Uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

Pliki do pobrania:

  1. Nabór Szkoły podstawowe, Podręcznik dla użytkownika – Otwórz
  2. Obwieszczenie – Otwórz
  3. Potwierdzenie obwodu – Otwórz
  4. Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do szkoły – Otwórz
  5. Terminy rekrutacji – Otwórz

 


Archiwa