BIOGRAFIA STANISŁAWY FILIPINY PALOELOG – LINIA CZASU

Regulamin

konkursu dla uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej nr 11

BIOGRAFIA STANISŁAWY FILIPINY PALOELOG – LINIA CZASU


 

Koordynatorzy konkursu: Monika Duchownik i Joanna Kurlej

 

Cele konkursu:

 • utrwalenie wiedzy na temat biografii przyszłej patronki szkoły – Stanisławy

Filipiny Paleolog

 • integracja społeczności uczniowskiej obydwu szkół wchodzących w skład

ZSO nr 2

 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie
 • doskonalenie różnych technik plastycznych

 

Zasady konkursu:

 • wybrani przez wychowawcę reprezentanci klas IV – VI na godzinach

wychowawczych w pierwszym tygodniu po przerwie świątecznej układają

w ciągu 15 minut biogram Stanisławy Filipiny Paloeolog w formie linii czasu;

 • każda klasa może zdobyć maksymalnie 10 punktów za bezbłędne ułożenie linii

czasu w ciągu 15 minut, każdy błąd skutkuje odjęciem jednego punktu;

 • jurorami konkursu jest młodzież z klasy II c wytypowana przez wychowawcę

– troje uczniów;

 • zespoły klasowe wykonują plastyczne wersje biografii Stanisławy Filipiny

Paleolog w formie linii czasu w terminie do końca kwietnia;

 • prace plastyczne zostaną zaprezentowane szkolnej społeczności w formie

wystawy na I piętrze;

 • 9 maja odbędzie się głosowanie licealistów, które wyłoni zwycięzców części

plastycznej konkursu;

 • ostateczne wyniki obydwu części konkursowych zostaną ogłoszone 10 maja;
 • zwycięskie klasy otrzymają nagrody.

Archiwa